Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0884 589b 500
Reposted fromowca owca viapiehus piehus
Zaniedbanie jest formą maltretowania.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapiehus piehus
6914 5737 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapiehus piehus
9056 7789 500
Reposted frompiehus piehus
Reposted fromnaich naich viahornypigeon hornypigeon
8918 9a65 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaBabson Babson
8131 a79c 500

anamorphosis-and-isolate:

― Big Fish (2003)
“We were like strangers who knew each other very well.”

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamuviell muviell
2973 282a
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
5295 2c34
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
7027 8818 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
The trouble is that we have a bad habit, encouraged by pedants and sophisticates, of considering happiness as something rather stupid. Only pain is intellectual, only evil interesting. This is the treason of the artist: a refusal to admit the banality of evil and the terrible boredom of pain. 
— Ursula LeGuin
Reposted fromverronique verronique viamuviell muviell
Reposted fromshakeme shakeme viamuviell muviell
5049 9ee3 500
Reposted fromGodislove Godislove viamuviell muviell
Nie interesuje mnie jak zarabiasz na życie. Chcę wiedzieć, za czym tęsknisz i o czym ośmielasz się marzyć, wychodząc na spotkanie tęsknocie swego serca. Nie interesuje mnie, ile masz lat. Chcę wiedzieć, czy dla miłości, dla marzenia, dla przygody życia zaryzykujesz, że wezmą cię za głupca.
— Oriah Mountain Dreamer
Reposted fromgive--me--love give--me--love viamuviell muviell
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viamuviell muviell
8131 a79c 500

anamorphosis-and-isolate:

― Big Fish (2003)
“We were like strangers who knew each other very well.”

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamuviell muviell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl