Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9224 57fe
1781 a47f 500
Reposted fromsoftboi softboi viamuviell muviell
0807 b17f 500
Reposted fromexistential existential viamuviell muviell
3638 367d 500
8303 0e3f 500
6500 852b
Reposted fromohshit ohshit viamuviell muviell
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamuviell muviell
2744 77e0 500
Reposted fromlaters laters viamuviell muviell
0696 690c
Reposted fromPoranny Poranny viaszydera szydera
...trzymali się za ręce. Ręka to jest fajna sprawa. Nie angażuje specjalnie osoby, która ją daje, a bardzo uspokaja tę, która ją otrzymuje.
— Anna Gavalda - Po prostu razem
Reposted fromIriss Iriss viaszydera szydera
8454 2462 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaszydera szydera
Istnieje olbrzymia różnica między kimś, kto chce Ciebie, a kimś, kto zrobiłby wszystko, aby Ciebie zatrzymać w swoim życiu. Pamiętaj o tym.
— Gentelman_polska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
3819 18d4
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
3397 d151 500
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
1218 f122
Reposted fromnajmilej najmilej viaszydera szydera
często się 
rozsypuję

zawsze składam
cierpliwie
od nowa

za każdym razem 
trochę inaczej
— Billie Sparrow/Weronika Maria Szymańska - "Arkusz Poetycki"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
Często okazywanie uczuć łamie serce, ale czy chowanie ich w sobie prowadzi do szczęścia?
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl