Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6062 212e 500
9440 63f7 500
Fargo S01E06
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaveritas1 veritas1
9037 1a05
Reposted fromLittleJack LittleJack viaveritas1 veritas1
0676 29a1 500

thebatsies:

Are you ready?

Reposted fromlulloph lulloph viacarlandlouise carlandlouise
5943 6368 500
wyparłam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacieszesie cieszesie
1896 6163
Reposted fromnieEstetyczna nieEstetyczna viacieszesie cieszesie
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił.
— Haruki Murakami
5976 6d92
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viacieszesie cieszesie
Żeby serce - sercem, a nie raną.
— Krzysztof Kamil Baczyński "Dokąd to jeszcze..."
Reposted fromxalchemic xalchemic viacieszesie cieszesie

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viacieszesie cieszesie
6642 849e 500

missbrigittebardot:

Brigitte Bardot in “A Woman Like Satan” (1959)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
4756 2648 500

pkgo
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viaszydera szydera
Czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być chęć, żeby po się położyć, przytulić i zasnąć w czyichś objęciach.
Reposted fromolakocie olakocie viaszydera szydera
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viaszydera szydera
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viaszydera szydera
7876 90c0 500
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viaszydera szydera
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted frompesy pesy viaszydera szydera
7961 60f6
Reposted fromjottos jottos viaszydera szydera
Untitled
Reposted fromweightless weightless viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl