Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6101 b3b0 500
1603 88f7
Reposted frommyblog4udotcom myblog4udotcom viaszydera szydera
6242 7e29 500

clara–lux:

Details after “Vase of Flowers” by Jan van Huijsum
Ed. and Digital Restoration Orig.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
6251 021d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viaszydera szydera
8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq viaszydera szydera
- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
0919 cbbf 500
Reposted fromniedopalek niedopalek viaszydera szydera
7405 3381
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viaszydera szydera
Reposted fromnoticeable noticeable viafoods foods
NIE MUŚ, ALE TROCHĘ CHCIEJ.
— Magda Umer
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
4045 a3f9 500
Zrób mi jakąś krzywdę .
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viaszydera szydera
Miała dosyć ciągłych domysłów,przypuszczeń,spekulacji, założeń. Odrzuciła domniemania,założenia i poszlaki głupiego serca. Nie pozwalała sobie na tworzenie ideologii,nie brnęła w fikcję i nie zgadywała. Potrzebowala faktów,a one jak zaklęte odbierały nadzieję.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera
5548 ca29 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaszydera szydera
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viamuviell muviell
3996 794b 500
Reposted fromkaiee kaiee viamuviell muviell
6023 bd20
Reposted fromirmelin irmelin viakrzysk krzysk
3944 b968
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl