Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4902 2121 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaszydera szydera
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaszydera szydera

A więc co czyni związek szczęśliwym?

Z daleka małżeństwo wydaje się być prawdziwym love story, jak w jakimś filmie albo w książce. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej - nie żyjemy na kartach książki, nie przeżywamy wspaniałych przygód z dnia na dzień - zamiast tego mamy cały wysyp codziennych drobnostek, które tworzą życie i które determinują nasze szczęście.

Jeśli chcemy mieć szczęśliwe małżeństwo, musimy myśleć właśnie o tych zwyczajnych pierdołach - przyjrzeć się mu z bliska i dostrzec, że jest zbudowane nie z poetyckich historii godnych Romea i Julii, ale z 20 000 najzwyklejszych w świecie wtorków.

Małżeństwo to nie podróż poślubna do Tajlandii - to czwarty dzień wspólnych wakacji numer 56. Małżeństwo to nie uczczenie spłacenia ostatniej raty kredytu na mieszkanie - to wspólne jedzenie obiadu w tym mieszkaniu 4386 raz. I z pewnością małżeństwo to nie Walentynki.

Małżeństwo to najzwyklejszy w świecie wtorek. Spędzony razem.
— Joe Monster
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaszydera szydera
9950 4635 500
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
7305 2d87
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
3753 6717 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaszydera szydera
1252 15b2 500
Reposted fromtwice twice viaszydera szydera
6507 d036
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
Uważała, że jest lojalna. Nie dostrzegała, że upierając się przy lojalności wobec czegoś nierzeczywistego, zdradza samą siebie.
— Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viaszydera szydera
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
2918 5673 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaszydera szydera
2234 738a
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid viaszydera szydera
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej kobiety).
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viaszydera szydera
6832 4db3 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaszydera szydera
1959 aa33 500
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
Należę do tych osób, które wzruszają się smutnym losem przedmiotów nieożywionych: samotnej skarpetki bez partnera, zaśnieżonego pola, brutalnie oznaczonego śladami stóp, ostatniej jagody na gałązce.
— Deb Caletti
Reposted frommissljud missljud viaszydera szydera
8568 f462 500
Reposted fromxawery xawery viaszydera szydera
8756 30de
Reposted fromhole-love hole-love viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl