Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Bądźcie spontaniczni. Życie ma zbyt wiele reguł, schematów i wymagań. Zmieńcie plany, by zrobić miejsce na zabawę. Spóźnijcie się czasem i cieszcie się chwilą, tym, co jest i tym, co może być.
— Kim Holden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
grafika house, home, and architecture
Reposted fromweightless weightless viatoskalatte toskalatte

"Depresja – kiedy bardzo chcesz do domu, ale jesteś już w domu."

Reposted fromjustyha justyha viaWeroniikaa Weroniikaa
1912 aadb
Reposted fromugly-or-ugly ugly-or-ugly viasininen sininen
Nie wiem, dlaczego czułem się tak beznadziejnie śmieszny i samotny.
— Marek Hłasko
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viabadblood badblood
Budzą mnie o Tobie sny.
— rojek na dzień dobry
Reposted fromrawwrr rawwrr viamy-world-my-space my-world-my-space
Reposted frombluuu bluuu viakrzysk krzysk
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamuviell muviell
3508 5cef 500
Reposted frommoreshadows moreshadows viamuviell muviell
8206 ac77
Reposted fromroxanne roxanne viamuviell muviell
4740 b2b5 500
Reposted fromelczi elczi viamuviell muviell
6320 d0a1
Reposted frommyshirt myshirt viamuviell muviell
5030 268e
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamuviell muviell
4735 d21c 500
Reposted fromelczi elczi viamuviell muviell
7513 c635 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viabeeth beeth
2974 234d 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamuviell muviell
3286 e0b6 500
Reposted fromoll oll viamuviell muviell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl