Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6507 3bd7 500
Reposted frommangoe mangoe viaFlau Flau
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viaspalonyteatr spalonyteatr
6147 9394
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBabson Babson
1281 8164 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viacoloredgrayscale coloredgrayscale
8021 7f6b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakotfica kotfica
8622 e10d
daba dam dam daba daba dam dam
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakotfica kotfica
9775 89e8 500
Reposted frompszemek pszemek viakotfica kotfica
Reposted fromgruetze gruetze viamuviell muviell


Reposted fromnebthat nebthat viaszydera szydera
4292 4295 500
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viaszydera szydera
Ona nie jest szczęśliwa. Szczęśliwa kobieta nie śmieje się tak głośno. Szczęśliwa kobieta śmieje się w środku. Jakby się świeciła.
— Jacek Kaczmarski
Reposted fromavooid avooid viaszydera szydera
4621 27f7 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viaszydera szydera
7194 d101
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamuviell muviell
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromnezavisan nezavisan viakupmibuty kupmibuty
Dlaczego mnie wtedy nie było ?
Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol.
Wtedy on otworzył nade mną swój.
Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła.
Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło.
A gdy już staliśmy pod twoimi drzwiami, zapytał mnie czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakupmibuty kupmibuty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl