Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7714 746b
Reposted fromkrzysk krzysk
6894 2364
Reposted fromchytruskaliska chytruskaliska viakartoNik kartoNik
4180 be79
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadiebitchdie diebitchdie
0051 28c0 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viaabsolem absolem
6077 be10 500
Reposted fromMiziou Miziou viavolldost volldost
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotkasz na swej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która cię czeka?
— Elif Shafak, Czterdzieści zasad miłości
Reposted frombeltane beltane viaRozaa Rozaa
Reposted fromDennkost Dennkost viavolldost volldost
Kiedy dwojgu ludziom na sobie zależy, nie tracą się.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa
1750 ca5f 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viazuuz zuuz
4266 5476
Reposted frommhsa mhsa viavolldost volldost
8802 edf2
Reposted fromSchapur Schapur viaelentarie elentarie
7218 2866 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromwelneks welneks viaScivolidinuovo Scivolidinuovo
0581 b98e 500
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
Niektóre rzeczy trzeba robić CODZIENNIE. Zjedzenie siedmiu jabłek w sobotę wieczorem zamiast jednego dziennie, to nie to samo.
— Jim Rohn
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera
7619 5a5d
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
6401 7022 500

actmorestupidly:

David Bowie in Japan

Reposted fromfukuku3 fukuku3 viamuviell muviell
1780 5873 500
Reposted fromoll oll viamuviell muviell
6682 ed16 500

frekhl:

caravaggista:

A view of Saint Peter’s Basilica from the Ponte Sant’Angelo. Rome, January 2014.

gorgeous

Reposted fromrousmadder rousmadder viamuviell muviell
0988 6a06
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacieszesie cieszesie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl